KRUNGTHAI PLASPACK

Your Plastic Solution Provider

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันไทยเยอรมัน (TGI) เข้าเยี่ยมชมการเข้าร่วม "โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม สู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ตามแนวทางอุตสาหกรรม(4.0)"

หมวดหมู่: NEWS & ACTIVITIES

 

 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ทางบริษัท กรุงไทย พลาสแพค จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับทีมงาน จากทางสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ที่เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลเยอรมัน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับของภาคอุตสาหกรรมไทย   ในการนี้ทาง TGI ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตาม การเข้าร่วม “ โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม สู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ตามแนวทางอุตสาหกรรม(4.0)" ของ บริษัทฯ ให้พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป

 

      

31 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 1725 ครั้ง

Engine by shopup.com